پرسشنامه مشروعیت سازمانی

دانلود پرسشنامه مشروعیت سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مشروعیت عملی، اخلاقی و شناختی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: مشروعیت سازمانی به حقانیت مدیران سازمان اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم و اعمال مدیریت در سازمان. به دیگر سخن، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند.

ابعاد مشروعیت سازمانی

ابعاد مشروعیت سازمانی

تعریف عملیاتی: برای سنجش مشروعیت سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۲۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

مشروعیت عمل‌گرایانه از منافع محیط پیرامون سازمان سرچشمه می‌گیرد. در روابط یک سازمان با محیط اطرافش، حمایت ذینفعان از این تصور سرچشمه می‌گیرد که سازمان پذیرا است و به آنها کمک می‌کند تا منافع خود را پیش ببرند. نه لزوماً به این دلیل که سازمان به اهداف خود می‌رسد لذا مشروعیت عملگرایانه بیشتر با بهبود نتایج سازمانی و دسترسی بهتر به منابع همراه است.

مشروعیت اخلاقی منعکس کننده یک ارزیابی هنجاری مثبت از سازمان و فعالیت‌های آن است. بر خلاف مشروعیت عمل گرایانه، مشروعیت اخلاقی شامل ارزیابی اینکه آیا یک عمل خاص به نفع ارزیاب است یا خیر، نیست، بلکه این است که آیا این کار «آنچه باید انجام شود» است.

مشروعیت شناختی به اقداماتی مربوط می‌شود که تصمیم گیری را ساده یا آسان می‌کند و بنابراین به حل مشکلات کمک می‌کند. مشروعیت شناختی از درونی کردن یک سیستم اعتقادی ناشی می‌شود که توسط متخصصان و دانشمندان طراحی شده است که در آن دانش مشخص و مدون شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله