این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

آزمون میانگین جامعه

آزمون میانگین جامعه

آموزش انواع آزمون میانگین جامعه شامل آزمون t تک نمونه، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر (path analysis) روشی آماری مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیرى است که برای سنجش روابط متغیرها در یک مدل علّی استفاده می‌شود. در این روش از ضریب بتای استاندارد رگرسیون جهت تعیین جهت و شدت روابط میان متغیرها استفاده می‌شود. مقدار آماره تی نیز معناداری روابط را نشان می‌دهد.

رگرسیون سلسله مراتبی

رگرسیون سلسله مراتبی

رگرسیون سلسله مراتبی Hierarchical regression نشان می‌دهد متغیرهای مورد نظر بعد از ورود متغیرهای دیگر به صورت معنادار تغییرات متغیر وابسته را توجیه می‌کنند.

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis

آزمون کروسکال-والیس

آزمون کروسکال-والیس Kruskal-Wallis برای بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. به این روش آزمون H نیز گفته می‌شود و معادل ناپارامتریک تحلیل واریانس است.

بوت استرپ Bootstrap

بوت استرپ

بوت استرپ Bootstrap یک روش آماری است که به منظور برآورد پارامترهای جامعه آماری، از یک نمونه آماری استفاده می‌شود. این روش یک روش آمار ناپارامتریک می‌باشد.

اریبی (بایاس)

اریبی (بایاس)

اریبی (بایاس) Bias به انحراف سیستماتیک برآورد‌های انجام شده از یک صفت از مقدار واقعی آن گفته‌می شود. این موضوع یکی از مباحث آمار کاربردی در مدیریت است.

جدول مورگان

جدول مورگان

جدول مورگان (کرجسی-مورگـان) : زمانی که حجم جامعه مشخص باشد از این روش برای محاسبه حجم نمونه استفاده می‌شود. این مقادیر براساس فرمول کوکران محاسبه شده است.

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی Confirmatory Factor Analysis, CFA برای روایی سازه گویه‌های شناسایی عوامل یا متغیرهای پنهان با نرم افزار لیزرل و اموس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com