پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی

دانلود پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی

فایل ورد پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی

هدف: بررسی اثربخشی دوره آموزشی

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: اثربخشی آموزش های سازمانی، دستیابی به هدف، بهبود عملکرد شغلی و انتقال آموزش به کار، تسلط علمی و مهارتی کارآموز و واکنش کارآموز به آموزش

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی اثربخشی دوره آموزشی

آموزش ضمن خدمت جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می کند.

اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است . وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدفهای آموزشی می داند ، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر.

ارزشیابی آموزشی فرآیند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطلاعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی آموزش یا میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع‌آوری داده است که به مدیران برای رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک می‌کند.

در مورد ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است که فرآیند دستیابی به آن، کار دشواری است. ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است.