کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

فایل ورد پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

هدف : ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی موسسات عالی آموزشی براساس مدل UnivQual

ابعاد : برنامه ریزی دوره تحصیلی، خدمات و تسهیلات و توسعه مهارت‌ها

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کیفیت خدمات آموزشی

توجه به کیفیت خدمات ارائه شده یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و بقای نظام ها، از جمله نظام آموزش عالی است. چرا که نظام آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا و هدف مند، با چالش های جدیدی روبرو بوده و توسعه پایدار این نظام مستلزم رشد موزون و متعادل ابعاد کمی و کیفی به موازات یکدیگر هست. کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به وضعیت تحصیلی، نظام دانشگاهی، مأموریت، شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد. تمرکز بر نیازهای مشتریان، به معنی توجه به کیفیت و ارائه خدمت به مشتریان است. بنابراین، سازمان ها تلاش می کنند تا مشتری محور بوده و برتری یافتن در ارائه خدمات به مشتری را، تعهد کامل نسبت به مشتری می دانند.

شواهد نشان می دهد که نظام های آموزشی هنگامی می توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند که از نظر کیفیت خدمات آموزشی در وضع مطلوب باشند. با توجه به این موضوع ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد، ضروری به نظر می رسد. نقش آموزش عالی، تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای جامعه بوده و با توجه به جایگاه مهم آموزش عالی، یکی از مسائل اصلی این نظام، تضمین کیفیت برنامه ها و برون دادهای دانشگاهی است.

مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی

ماریمون و همکاران (۲۰۱۹) مدلی را برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه کرده اند. ابزار اندازه‌گیری این مدل پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی است که دارای ۱۷ سوال بسته پاسخ با معیارهای پنج درجه‌ای است. مقیاس UnivQual دارای ۳ معیار است که نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه در این معیارهای نه‌گانه به صورت زیر می‌باشد: توانمندسازها شامل برنامه درسی و خدمات و تهسیلات و نتایج شامل توسعه مهارت های دانشجویان.

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس کیفیت خدمات آموزشی UnivQual

از سوی دیگر به علت پیچیده بودن مفهوم کیفیت به ویژه در حوزه آموزش عالی، هنوز اجماع کلی دراین خصوص به دست نیامده و به نظر می رسد، ارزیابی خدمات یکی از راه هایی باشد که به این امر کمک می نماید. دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی، جامعه و صنایع، مشتریان عمده آموزش عالی بوده که در این میان، نظرات دانشجویان به عنوان اصلی ترین مشتریان می تواند در بهبود کیفیت خدمات نقش به سزایی داشته باشد