برنامه ریزی منابع سازمان ERP

ارزیابی عملکرد ERP سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI)

منبع: شرح و تفسیر مقاله ارزیابی عملکرد ERP نوشته سان و همکاران ۲۰۱۵ نشر الکترونیک پایگاه پارس مدیر

به طور سنتی، در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بر روی شاخصهای مالی تاکید شده است، که معمولاً نتایج عملکرد گذشته را انعکاس می دادند. در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بهره گرفته شده است. چارچوبی که یک مجموعه جامع از چشم انداز های کلیدی را ارائه می کند تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سیستم های ERP را ارزیابی کند.

به طور میدانی شرکت هائی را که از سیستم های ERP استفاده می نمودند را مورد مطالعه قرار داده، تا مشخص شود که آیا اهداف تعریف شده برای سیستمهای ERP توانسته اند عملکرد بعد از بکارگیری ERP را تحت تاثیر قرار دهند و چشم انداز و استراتژی یک شرکت را در همه سطوح سازمان تفسیرکنند.سیستم های ERP به عنوان یکی از آخرین پدیده های فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی قابل تغییر وتنظیمی هستند که اطلاعات و فرآیندهای مبتنی براطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و همچنین بین آنها یکپارچه مینماید. پیاده سازی این سیستم ها مستلزم سرمایه گذاری های کلانی خواهد بود.

از زمان نصب سیستم ERP به عنوان یک اقدام پرریسک و گرانقیمت، تکنیکها، فنون و همچنین فرصتها و چالش های مدیریتی اجرای این سیستم بطور گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات موجود در ارتباط با ERP ، برروی فاکتورهای مؤثر در اجرای موفق ERP متمرکز شده اند، اما به چگونگی اندازه گیری منافع و آثار استراتژیک اجرای آن کمتر توجه شده است .این مقاله به معرفی ارزیابی متوازن به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و آثارسیستم ERP می پردازد. این چارچوب در هر چهاربعد ارزیابی متوازن کاپلان و نورتون در جهت ایجاد رویکرد عملی برای ارزشیابی تأثیرات استراتژیک سیستم ERP و منافع سازمانی آن تلاش خواهد کرد.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد ERP

سان و همکاران (۲۰۱۵) شش مرحله اساسی برای بکارگیری موفقیت آمیز سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان شناسایی کرده اند:

ارزیابی آمادگی سازمان

انتخاب پروژه مناسب و پکیج نرم افزاری ERP

بکارگیری سیستم یکپارچه سازی منابع

آمادگی نهایی سیستم یکپارچه سازی منابع

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه سازی منابع ERP

رام و همکاران شش عامل کلیدی موفقیت بکارگیری سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان را مدیریت پروژه، توسعه و آموزش، مهندسی مجدد فرایند، سیستم یکپارچه سازی، بکارگیری صحیح و عملکرد سازمانی عنوان کرده اند.

ارزیابی عملکرد ERP

تشریح مدل مفهومی

براساس این مسان و همکاران برای هر مرحله تعدادی شاخص کلیدی عملکرد (KPI) شناسایی کرده اند. شاخص های مالی ،مانند سودآوری تنها نشان دهنده جزئی از شاخص پیشرفت شرکت و آن هم معمولأ برای یک دوره کوتاه مدت می باشند. سازمان بدون داشتن اطلاعات راهبردی احتمالأ از مسیر رقابتی فاصله بگیرد و در مورد تولید محصول، از دیدگاه استراتژیک ، تصمیمات نادرستی اتخاذ نماید. دسترسی به اطلاعات بموقع و مشاهده آن درسراسر بخش های سازمان در ایجاد عملیات مفیدتر، فنی تر و حتی استراتژیک نقش اساسی دارد.

این مسأله منجر به برنامه ریزی بهتر نیروی انسانی، افزایش کنترل های مربوط به موجودی ها، تحویل بموقع کالا ، بهبود اساسی درارائه خدمات و… میگردد که در نهایت موجب افزایش رضایت مشتریان میشود که باعث تغییرات غیر منتظره در استراتژی سازمان در راستای افزایش سهم ازبازار میگردد. در اینجا است که پتانسیل های مشارکت سیستم ERP با اهداف استراتژیک شرکت مرتبط می شوند.

پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد برنامه ریزی منابع انسانی یا ERP KPI


دانلود ادبیات پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان ERP

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

10000 تومان – خرید