پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP

پرسشنامه پذیرش ERP (برنامه‌ریزی منابع سازمان) براساس مدل یکپارچه پذیرش و بکارگیری فناوری دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه پذیرش ERP

برنامه‌ریزی منابع سازمان: برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) مخفف Enterprise Resources Planning است. سیستم برنامه منابع سازمانی به سیستمی گفته می‌شود که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی، ماشین‌آلات، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه‌ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند.

برنامه‌ریزی منابع سازمان یک سیستم مدیریت یکپارچه فرایندمحور است که با استفاده از فناوری امکان پاسخ‌گویی را در زمان واقعی فراهم می‌آورد. از منظر نرم‌افزاری نیز یک سیستم مدیریتی برای یکپارچه‌سازی منابع مختلف سازمان است

مدل پذیرش فناوری : نخستین بار دیویس مدل پذیرش فناوری را ارائه کرد و سپس ونکاتش این مدل را توسعه داد. در پرسشنامه پذیرش ERP از مدل توسعه یافته پذیرش فناوری ونکاتش موسوم به مدل UTAUT استفاده شده است. برای درک بهتر موضوع بهتر است مقاله‌های مربوط را در پایگاه پارس مدیر مطالعه کنید. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۲۱گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله