مدل UTAUT

مدل UTAUT : نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

منبع: مدل UTAUT نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری کتاب بانک داری الکترونیک نوشته فاطمه فراقی

ونکاتش و همکارانش با توسعه مدل پذیرش فناوری یک مدل جدید با نام تئوری واحد پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) را ارائه کردند. مدل ونکاتش علاوه بر تئوری عمل منطقی و مدل TAM از شش تئوری دیگر نیز الهام گرفته است. در این مدل تمامی متغیرهای موثر بر رفتار گردهم آمده است و مدل پیچیده‌تری برای سنجش رفتار فرد در زمینه پذیرش یک فناوری جدید ارائه شده است.

انتظار عملکرد (رفتاری)

میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک سیستم به او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می‌کند.  پنج سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سودمندی ادارک شده، انگیزش بیرونی، تناسب کاری، منافع نسبی و انتظار از پیامدها.

انتظار تلاش

انتظار کوشش به عنوان میزان سادگی استفاده از یک سیستم اشاره دارد. سه سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سهولت استفاده ادارک شده، پیچیدگی و سادگی.

تاثیرات جامعه

تاثیر اجتماعی به عنوان میزانی که فرد احساس می‌کند افراد بااهمیت انتظار دارند او باید از یک سیستم خاص استفاده کند یا رفتار خاصی را انجام دهد. فشار اجتماعی یک محرک رفتاری مستقیم است که تحت عنوان هنجارهای ذهنی در مدل پذیرش فناوری نیز به آن اشاره شده است.

شرایط تسهیل کننده

میزانی که فرد باور دارد زیرساخت‌های فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم مورد نظر وجود دارد. این مفهوم نیز از سه سازه اصلی در مدل‌های پیشین تشکیل شده است: کنترل رفتاری ادارک‌شده، شرایط تسهیلی و  تناسب.

دانلود اصل مقاله ونکاتش مدل UTAUT


دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری TAM

دانلود پایان نامه مدل پذیرش فناوری TAM

پایان نامه ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی از پایگاه اینترنتی پارس مدیر با استفاده از مدل پذیرش فناوری و مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری دفاع شده است. متن کامل این پایان نامه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

15000 تومان – خرید