مدل UTAUT

مدل UTAUT یا نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری الگویی فراگیر است که چارچوبی را برای بکارگیری فناوری‌های جدید فراهم می‌آورد. ونکاتش و همکارانش با توسعه مدل پذیرش فناوری یک مدل جدید با نام تئوری واحد پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) را ارائه کردند.

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری برگردان Unified theory of acceptance and use of technology به پارسی است که به فرم کوتاه UTAUT نشان داده می‌شود. مدل ونکاتش علاوه بر تئوری عمل منطقی و مدل پذیرش فناوری (TAM) از شش تئوری دیگر نیز الهام گرفته است. در این مدل تمامی متغیرهای موثر بر رفتار گردهم آمده است و مدل پیچیده‌تری برای سنجش رفتار فرد در زمینه پذیرش یک فناوری جدید ارائه شده است.

ابعاد مدل UTAUT

ونکاتش چهار عامل اصلی را برای اثرگذاری در نیات رفتار شناسایی کرد که عبارتند از:

انتظار عملکرد (رفتاری)

میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک سیستم به او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می‌کند.  پنج سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سودمندی ادراک شده، انگیزش بیرونی، تناسب کاری، منافع نسبی و انتظار از پیامدها.

انتظار تلاش

انتظار کوشش به عنوان میزان سادگی استفاده از یک سیستم اشاره دارد. سه سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سهولت استفاده ادراک شده، پیچیدگی و سادگی.

تاثیرات جامعه

تاثیر اجتماعی به عنوان میزانی که فرد احساس می‌کند افراد بااهمیت انتظار دارند او باید از یک سیستم خاص استفاده کند یا رفتار خاصی را انجام دهد. فشار اجتماعی یک محرک رفتاری مستقیم است که تحت عنوان هنجارهای ذهنی در مدل پذیرش فناوری نیز به آن اشاره شده است.

شرایط تسهیل کننده

میزانی که فرد باور دارد زیرساخت‌های فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم مورد نظر وجود دارد. این مفهوم نیز از سه سازه اصلی در مدل‌های پیشین تشکیل شده است: کنترل رفتاری ادراک‌شده، شرایط تسهیلی و  تناسب.

دانلود اصل مقاله ونکاتش مدل UTAUT

خلاصه و جمع‌بندی

ونکاتش که پیشتر با دیویس مطالعاتی در زمینه پذیرش فناوری انجام داده بود در نهایت نظریه یکپارچه بکارگیری و پذیرش فناوری را ارائه کرد. او در مطالعه خود از شش نظریه دیگر مانند نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، نظریه عمل منطقی و نظریه قیاس ذوالحدین استفاده کرد. همچنین از انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات جامعه در کنار شرایط تسهیل‌کننده به عنوان عوامل موثر بر نیت رفتاری نام برد. این نیت رفتاری می‌تواند زمینه‌سازی بروز رفتاری ویژه گردد.

دانشجویان و پژوهشگران بسیاری از مدل UTAUT در مطالعات خود استفاده می‌کنند. بنابراین چند مقیاس استاندارد و یک پایان‌نامه در این زمینه تهیه و تنظیم شده است که می‌تواند راهگشا باشد. در این راهنما کوشش شده است تا از مقیاس‌های استاندارد و معتبر استفاده شود. برای سنجش این مقوله از پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس یا پرسشنامه پذیرش فناوری ونکاتش استفاده کنید.

دانلود پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

عنوان: ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی توسط مشتری با استفاده از مدل پذیرش فناوری

مقطع: کارشناسی ارشد

مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه: پیام نور تهران

سال دفاع: ۱۳۹۵

نمره دفاع: ۲۰

نکته: فایل کامل به‌صورت ورد و پی‌دی‌اف همراه با تمامی فایل‌های داده و مستندات پیوست شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله