مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری TAM

فایل ورد پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

هدف: ارزیابی پذیرش فناوری جدید

ابعاد: سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده، نگرش، قصد خرید

سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : دیویس

روایی و پایایی دارد

توضیحات بیشتر: فرد دیویس به سال ۱۹۸۹ مدل پذیرش فناوری را معرفی کرد. در این مقاله او از دو عامل سهولت استفاده و سودمندی ادارک شده برای پذیرش فناوری استفاده کرد. برای این منظور از پرسشنامه ای شامل ۲۸ گویه استفاده کرد. همچنین در همین مقاله بعد از ویرایش و روایی سنجی نسخه ۱۲ سوالی این پرسشنامه را ارائه کرد. هر دو نسخه ۳۰ سوالی و ۱۲ سوالی پرسشنامه تم دیویس در فایل زیر قابل دانلود است.

پرسشنامه مدل توسعه یافته پذیرش فناوری

ونکاتش و دیویس به سال ۲۰۰۰ مدل پذیرش فناوری را توسعه دادند و تئوری بسط یافته پذیرش فناوری را به نام مدل UTAUT ارائه کردند. این پرسشنامه نیز از لینک زیر قابل دانلود است. برای مطالعه بیشتر روی لینک پرسشنامه UTAUT کلیک کنید.


تعریف مفهومی مدل پذیرش فناوری

سودمندی ادراک شده : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه عملکرد شغلی وی را بهبود می بخشد . نخستین عاملی که موجب گرایش یا عدم گرایش افراد به استفاده از یک فناوری، به باور آنها از میزان سودمندی آن فناوری بستگی دارد . اگر افراد باور داشته باشند یک فناوری باعث بهبود کارشان می‌شود به استفاده از آن گرایش خواهند داشت . این متغیر را سودمندی ادراک شده گویند .

سهولت استفاده ادراک شده : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه، ساده و بی‌دردسر است. سهولت استفاده عامل دومی است که در پذیرش فناوری نقش دارد. با فرض اینکه افراد ممکن است باور داشته باشند یک فناوری بسیار مفید است اما در عین حال ممکن است این تصور را داشته باشند که دشواری استفاده از این فناوری به قدری است که به زحمت استفاده آن نمی‌ارزد. این متغیر را سهولت استفاده ادراک شده گویند.

دانلود پایان نامه مدل پذیرش فناوری TAM

پایان نامه ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی از پایگاه اینترنتی پارس مدیر با استفاده از مدل پذیرش فناوری و مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری دفاع شده است. متن کامل این پایان نامه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

15000 تومان – خرید