پرسشنامه بانکداری هوشمند

دانلود پرسشنامه بانکداری هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی»؛ «پرداخت‌های خودکار»؛ «بانکداری آنلاین»؛ «ارتباط با مشتری»؛ «ابزارهای بودجه‌بندی»؛ «محافظت در برابر کلاه‌برداری»؛ «مدیریت نقدینگی»؛ «بهبود خدمات به مشتریان»؛ «شعب هوشمند»؛ «تجربه دیجیتال مشتری»؛ «چابکی»؛ «معماری ابری»؛ «هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی».

نکته: این پرسشنامه محقق ساخته است و باید اعتباسنجی شود.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری هوشمند

تعریف مفهومی: در پارادایم بانکداری هوشمند، بانک به دنبال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌سازی خدمات و محصولات خود نیست. بلکه با گذر از این دوران به دنبال ارائه محصولات و خدماتی است که ریشه در بینش ناشی از تحلیل داده‌های ساختارمند و غیرساختارمند دارد. همچنین براساس شرایط فعلی سیاست‌های پولی، مالی و بازار، است. منابع داده بانکداری هوشمند طیفی بسیار گسترده است. این طیف شامل منابع انسانی بانک، مشتریان، بازار، فرهنگ، سیاست و به‌طور کلی هر آنچه نقشی در وضعیت گذشته حال و آینده دنیای پیرامون دارد، است.

بانکداری هوشمند از منظر مشتری، رویکردی است که در چهارچوب آن خدمات مالی به عنوان ابزاری برای رفع نیازهای مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از منظر هوشمندسازی، صنعت بانکداری در تمامی مراحل سفر مشتری؛ از پیش از تصمیم مشتری به استفاده از خدمات مالی (نیازسازی) تا پس از دریافت خدمات و رفع نیاز و آماده نمودن وی برای تقاضای محصول و یا خدمت بانکی دیگر، مشتری را در احاطه زیستبوم خود دارد.

این سطح از تعاملات و ارتباطات با مشتری، بر بستری از داده‌های یکپارچه استوار است. شخصی‌سازی خدمات را در حد نهایت برای مشتری به همراه دارد. تغییر در ماهیت کانال‌های ارتباطی و گسترش به‌کارگیری شیوه‌های تعاملی گفتاری و بصری، از مظاهر مهم تحقق بانکداری هوشمند در حوزه تجربه مشتری می‌باشد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بانکداری هوشمند از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله