پرسشنامه بانکداری پایدار

دانلود پرسشنامه بانکداری پایدار دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی

تعریف مفهومی و علملیاتی پرسشنامه بانکداری پایدار

پرسشنامه بانکداری پایدار توسط حبیبی و عرب (۱۳۹۷) طراحی شد. این پرسشنامه پایداری بانکی را براساس سه بعد «زیست‌محیطی»،‌ «اجتماعی» و «اقتصادی» بررسی می‌کند. بعد اجتماعی خود شامل سه مقوله فرعی مشتری‌مداری، اخلاق‌مداری و فعالیت‌های بشردوستانه است. بعد اقتصادی نیز از دو بعد اقتصاد کلان و اقتصاد خرد (کارآفرینی) تشکیل شده است.

ابعاد پرسشنامه بانکداری پایدار

ابعاد پرسشنامه بانکداری پایدار

حبیبی و عرب برای شناسایی ابعاد و مولفه‌های بانکداری پایدار از تحلیل مضمون استفاده کردند. این تحلیل براساس روش پیشنهادی اترید-استرلینگ (۲۰۰۱) انجام شد. برای اعتبارسنجی مقیاس از دیدگاه لینکلن و گوبا (۱۹۸۲ و ۱۹۸۵) استفاده شد. طبق نظر گوبا و لینکلن بررسی صحت علمی مطالعات کیفی شامل چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری است. همچنین پایایی مصاحبه‌های انجام شده با استفاده از ضریب هولستی محاسبه شده است. «درصد توافق مشاهده‌شده» با روش هولستی ۰/۷۱ بدست آمده است که مقدار قابل توجهی است.

تعریف مفهومی

بانکداری پایدار Sustainable banking یک استراتژی است که بر دستیابی به سودآوری بانکی با عنایت به مسائل اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی اشاره دارد. این نوع بانکداری، معرف آن دسته از فعالیت‌ها، محصولات و خدمات بانکی و بازاریابی پایدار است که به توسعه اجتماعی و انسانی امروز و فردای جامعه کمک می‌کند. همزمان  که پاسخگویی به نیازهای واقعی امروز مدنظر است، پایداری و دوام اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه را نیز موردتوجه قرار می‌دهد.

تعریف عملیاتی

برای سنجش بانکداری پایدار از ابزار Sustainable Banking Questionnaire استفاده شد. پرسشنامه بانکداری پایدار شامل ۳ سازه اصلی، ۶ سازه فرعی و ۴۳ گویه است. امتیاز هر گویه با طیف لیکرت پنج درجه محاسبه می‌شود. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

حبیبی، آرش؛ عرب، سمیه. (۱۳۹۷). بانکداری پایدار: مفهوم‌سازی و ایجاد مقیاسی برای سنجش آن. فصلنامه پارس‌مدیر، ۴ (۱۰)، ۱-۱۵.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله