پرسشنامه عملکرد سبز

دانلود پرسشنامه عملکرد سبز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: مدیریت منابع انسانی سبز، فرهنگ نوآوری سبز و عملکرد سبز

پیوست: اصل مقاله بیس مورد استفاده به زبان لاتین

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عملکرد سبز

تعریف مفهومی: عملکرد سبز (Green Performance) شاخصی برای سنجش میزان پایبندی کسب‌وکارها به فعالیت‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است. کوشش‌های سازمان در راستای تولید پاک و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در نهایت منجر به پایداری و توسعه پایدار می‌شود. فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست حیاتی‌ترین مسئله در هر سازمانی است. سازمان‌ها می‌کوشند تا از زنجیره تامین سبز در فعالیت‌های خود استفاده کنند. همچنین با بازیافت محصولات و مدیریت ضایعات در زنجیره تامین حلقه بسته به محیط‌زیست احترام بگذارند. مدیریت منابع انسانی نیز برای هماهنگی با این نگرش به سوی مدیریت منابع انسانی سبز دگرگون گردیده است. کارکنان در چنین جو سازمانی می‌توانند با نوآوری سبز به هدف‌های زیست‌محیطی سازمان عینیت بخشند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عملکرد سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۲۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

پرسشنامه عملکرد سبز توسط مویسو و کین (۲۰۲۱) طراحی شد. ابعاد اصلی پرسشنامه شامل منابع انسانی سبز، فرهنگ نوآوری سبز و عملکرد سبز است. منابع انسانی سبز خود شامل توسعه مهارت‌های سبز، ایجاد انگیزه در ابتکارات سبز و ایجاد فرصت‌های سبز است.

3.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله