پرسشنامه مدیریت سبز

دانلود پرسشنامه مدیریت سبز سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: ساختای، زمینه‌ای و رفتاری

تعداد سوالات: ۳۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

درباره پرسشنامه مدیریت سبز

پرسشنامه مدیریت سبز توسط فرجی و امینی (۱۳۹۷) طراحی گردید. این پرسشنامه از سه بعد «ساختاری»،‌ «رفتاری» و «زمینه‌ای» تشکیل شده است.

روایی و پایایی: فرجی و امینی برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۳۶ گویه بود که ۳ گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۸۱۴/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: مدیریت سبز (Green management) پارادایمی است که شامل بهبود آگاهی زیست‌محیطی، استفاده از منابع انرژی پایدار و فناوری‌های دوست‌دار طبیعت در سازمان می‌باشد. در این رویکرد کوشش می‌شود تا ضایعات به حداقل رسیده و از آنها استفاده مجدد شود و از طریق فعالیت‌های چرخشی دوباره بازتولید گردد. این رویکرد مدیریتی تمامی مراحل تهیه، تولید و توزیع محصول و حتی پس از مصرف را نیز شامل می‌شود. تولید پاک، بسته‌بندی سبز در سایه مدیریت منابع انسانی سبز گام‌های در راستای پایداری و توسعه پایدار در سازمان است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۳۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله