تولید پاک

مقاله تولید پاک

منبع: تولید پاک نوشته مریم عدن‌ور نشر الکترونیک پارس مدیر

تولید پاک تر عبارتست از : ‹‹کاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات و خدمات, به منظور افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست››. این روش، راهبردی جهانی به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و صنعت موجود به منظور ساختن جامعه ای مبتنی بر توسعه پایدار است. مفهوم تولید پاک تر بیشتر با انگیزه حفظ محیط زیست توسعه یافته است. در این تحقیق سعی بر این است که تولید پاک تر با دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع بررسی شده و موانع و مشکلات اجرایی نمودن این استراتژی مطرح گردد. علاوه بر این مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در صنایع غذایی اعم از کاهش نیاز به بخار و آب داغ، سیستم های سردکننده، کارآیی موتورها، سیستمهای روشنایی، بازیافت انرژی گرمایی و سیستم ترکیبی نیز مد نظر قرار گرفته است.

مفهوم سازی تولید پاک در سازمان

تحقیقات بسیاری در جهان در بررسی انـواع سیسـتم هـای تولیـدی و ارتبـاط آنهـا بـا تولیـد سـبز انجـام شده است. تحقیق حاضر با بررسی تعدادی از این تحقیقات و جمـع بنـدی نتـایج بـه دسـت آمـده از آنهـا سـعی در بیان ارتباط بین اسـتفاده از سیسـتم تولیـد نـاب در شـرکت هـای تولیـدی بـا تولیـد سـبز دارد. بسـیاری از شرکت های پیشرو برنامه های تولید ناب را که افـزایش بهـره وری، کـاهش هزینـه هـا و بسـیاری مزایـای دیگـر را در بر می گیرد، اجرا کرده انـد.

بـا مطـرح شـدن نگرانـی هـای زیسـت محیطـی، برخـی دیگـر از سـازمان هـا برنامه های تولیـد سـبز را کـه نتـایجی از جملـه کـاهش مصـرف انـرژی، کـاهش تولیـد ضـایعات و نیـز کـاهش استفاده از مواد خطرناک را در پی دارد، اتخاذ کرده اند. ادبیات تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه تولیـد نـاب برخـی از اهداف تولید سبز را به همراه دارد و شباهت های غیر قابـل انکـاری بـین مـدل هـای نـاب و سـبز وجـود دارد.

هم افزایی بین این دو سیتم به اثبات رسیده است و نتـایج کـارایی ابـزار هـای نـاب را در کـاهش اثـرات زیسـت محیطی تاییـد مـی کننـد. فرهنـگ سـازمانی کـاهش ضـایعات کـه در سیسـتم نـاب مطـرح مـی شـود همـان فرهنگی است که توسط سازمان حفاظت محـیط زیسـت مطـرح گشـته اسـت. از آنجـا کـه تولیـد نـاب و تولیـد سـبز پایـدار هـر دو نیازمنـد تعهـد مـدیریت و مشـارکت کارکنـان، شناسـایی و کـاهش ضـایعات سـازمانی، و بهبود مداوم سازمان هسـتند، اجـرای سیسـتم تولیـد نـاب در واقـع ممکـن اسـت اجـرای برنامـه تولیـد سـبز پایدار را آسانتر نماید.

مدل تولید پاک

مدل ها برای افزایش اثربخشی و بهره وری سیستم تولیدی یک شرکت از طریق اجرای تولید ناب چند نقطـه مشـترک دارند. همه توافق دارند که تعهد مدیریت ارشد به سیستم تولید ناب برای شکل دادن به فرهنگ سازمانی بهبود مستمر و برای توانمند سازی کارگران در جهت اقدام به بهبود سیستم، لازم و ضروری می باشد. ضایعات باید مشـخص شـده و تکنیک های مناسب برای کاهش یا از بین بردن این ضایعات از سیستم تولید به کار گرفتـه شـود. پایبنـدی جـدی، در دراز مدت به چنین برنامه نابی به معیارهای کسب و کار بهبود یافته منجر خواهد شد. در سال های اخیر برنامه های در نظر گرفته شده برای توسعه سیستم های تولید ناب موثر در بسیاری از شرکت های پیشـرو در جهـان اجـرا شـده انـد.

مدل ها برای کاهش اثرات منفی فعالیت های سازمانی بر محیط زمین از طریق اجرای طرح هـای سـبز در سـاختار بـه طور مشابه سازگار هستند. همه مدل های سبز توافق دارند که تعهد مدیریت ارشد به محیط زیست برای شکل دادن به فرهنگ توجه به محیط زیست و توانمند سازی کارکنان در جهت به اقدام به جلوگیری از اثرات منفی زیسـت محیطـی عملیات شرکت، ضروری می باشد. ضایعات باید مشخص شده و تکنیک های مناسب برای کاهش یا از بـین بـردن ایـن ضایعات به کار گرفته شود.

همه بر مهم تاکید دارند که جدیت، پایبندی طولانی مدت به چنـین برنامـه ای بـه بهبـود نتایج زیست محیطی و کسب و کار منجر خواهد شد. نتایج سیستم های “سبز” گاهی اوقات کاهش شگفت انگیزی در مصرف انرژی، تولید ضایعات و مواد خطرناک استفاده شده را به وجود آورده اند در حـالی کـه تصـویری از شـرکت بـه عنوان یک سازمان مسئول اجتماعی ایجاد کرده است.

بسته بندی سبز و تولید پاک

یکی دیگر از محورهای تولید پاک، بحث بسته‌بندی سبز است. هر روز میلیون‌ها محصول و کالای مختلف در بسته‌بندی‌های گوناگون در سراسر دنیا جابه‌جا می‌شوند. این بسته‌بندی‌ها پس از باز شدن روانه‌ی سطل زباله می‌شوند و بیشتر مواد تشکیل‌دهنده‌ی آنها قابل بازیابی نیستند. با وجود انبوه کالاهایی که توسط شرکت‌های حمل‌ونقل از کارخانه‌ها به انبارها و سپس به فروشگاه‌ها منتقل می‌شوند.

افزایش فزایند‌ه‌ی فروشگاه‌های اینترنتی که روزانه دارای سفارش‌های متعددی هستند، مقدار قابل توجهی از پلاستیک، فوم، مقوا و کاغذِ به کار رفته در بسته‌بندی، به زباله تبدیل می‌شود. خوشبختانه «بسته‌بندی پایدار» راه حلی برای این مشکل ارائه کرده است. در بسته‌بندی سبز یا پایدار از مواد و روش‌هایی برای تولید استفاده می‌شود که کمترین مصرف انرژی و اثرگذاری را بر محیط زیست دارند. بسته‌بندی سبز که بر پایه‌ی تعهد به محیط زیست خلق شده است، از مواد قابل بازیافت و تجزیه‌پذیر استفاده و انرژی را بهینه مصرف می‌کند.

پرسشنامه تولید پاک

پرسشنامه استاندارد تولید پاک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت فایل ورد

3000 تومان – خرید