پرسشنامه تولید پایدار

دانلود پرسشنامه تولید پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

  • پرسشنامه روسینکو (۶ گویه)
  • شاخص‌های تولید پایدار از دیدگاه آذر و همکاران (۱۱ گویه)
  • شاخص‌های تولید پایدار از دیدگاه عربی و همکاران (۱۳ گویه)

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: روسینکو

نمونه منبع فارسی همراه با شرح و تفسیر

علاوه بر مقیاس استاندارد روسینکو دو دسته از شاخص‌هایی که در مطالعات فارسی از آنها استفاده شده نیز ضمیمه گردیده است. دقت کنید اطلاعات روایی و پایایی فقط برای مقیاس روسینکو وجود دارد. شاخص‌های اقتباس شده از مقالات فارسی تنها برای مطالعه پژوهشگران است.

دانلود هر سه پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تولید پایدار

پرسشنامه تولید پایدار توسط روسینکو (۲۰۰۷) طراحی شد. این پرسشنامه توسط دسپیس و همکاران (۲۰۱۲) نیز مورد استفاده قرار گرفت اما این فایل از مطالعه عبدالماجد (۲۰۱۸) استخراج شده است که براساس مطالعه روسینکو می‌باشد.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی از روایی همگرا استفاده شد و مقدار AVE نیز ۰/۵۷۲ بدست آمد که از ۵/۰ بیشتر است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۱۳ محاسبه شد.

تعریف مفهومی: تولید پایدار فرایند ایجاد محصولات براساس فرایندهای اقتصادی با کمترین اثرات منفی بر محیط زیست می‌باشد. این رویکرد فصل مشترک مدیریت تولید و پایداری و توسعه پایدار است. بنابراین سه هدف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کانون فعالیت‌های پایداری تولید است. شاخص‌های پایداری اطلاعاتی هستند که برای اندازه‌گیری و تحریک فرایندها، به سوی اهداف پایداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌های تولید پایدار همانند شاخص‌های پایداری هستند با این تفاوت که شاخص‌های تولید پایدار در اصل برای امکانات تولید توسه پیدا کرده‌اند.

اگرچه پایداری یک موضوع مبهم است اما بر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که پایداری امری ضروری است و شرکت‌ها باید به سوی توسعه شاخص‌های تولید پایدار برای ارزیابی و بهبود دستاوردهای خود حرکت کنند. نکته قابل ذکر این است که شاخص‌های تولید پایدار باید از ویژگی‌های مشخصی برخوردار باشند. عمده‌ترین آنها عباتند از: قابلیت اندازه‌گیری، قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده، دسترسی به داده‌ها. همچنین باید مرتبط با موضوع و قابل فهم باشند و جهت‌گیری بلندمدت سازمان را در نظر بگیرند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تولید پایدار از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. از ۶ گویه برای سنجش سازه تولید پایدار استفاده شده است که عبارتند از: برای مشاهده کامل جزئیات پرسشنامه تولید پایدار را دانلود کنید.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله