پرسشنامه تولید پاک

دانلود پرسشنامه تولید پاک (سبز) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محصول پاک، بازنگری فرایند، مدیریت ضایعات، حمایت مدیریت ارشد، سرمایه انسانی و تامین کنندگان پاک

تعریف مفهومی پرسشنامه تولید پاک

تولید پاک (سبز) عبارتست از کاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات و خدمات، به منظور افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست. این روش، راهبردی جهانی به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و صنعت موجود به منظور ساختن جامعه‌ای مبتنی بر توسعه پایدار است. این مفهوم بیشتر با انگیزه حفظ محیط زیست توسعه‌یافته است.

در این پرسشنامه کوشش بر این است که تولید پاک تر با دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع بررسی شده و موانع و مشکلات اجرایی نمودن این استراتژی مطرح گردد. همچنین مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در صنایع اعم از کاهش نیاز به بخار و آب داغ، سیستم های سردکننده، کارآیی موتورها، سیستم‌های روشنایی، بازیافت انرژی گرمایی و سیستم ترکیبی نیز مد نظر قرار گرفته است. در این راستا ویژگی‌های این مفهوم شامل ارائه راهکارها و استراتژی‌های محیط زیستی باید بررسی شود.

ترویج و کاربرد این مفهوم در صنایع کشور می تواند به کاهش شدید مصرف انرژی از یک سو و ارتقاء سطح شرایط محیط زیستی از سوی دیگر منجر گردد. روش‌های تولید سبز کم هزینه بوده و با صنایع کشور متناسب است. در زمینه پیاده‌سازی استراتژی تولید پاک باید برنامه‌ریزی انجام شود. مواردی از قبیل، تشکیل دوایر مختلف جهت همکاری در زمینه تولید پاک، تشویق و ایجاد انگیزه در صنایع الزامی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله