پرسشنامه مصرف سبز

دانلود پرسشنامه مصرف سبز دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نوجویی مصرف‌کننده، نگرش مصرف سبز، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری، قصد خرید سبز و رفتار مصرف سبز

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مصرف سبز

رفتار مصرف سبز: مصرف سبز بیانگر تلاش مصرف‌کنندگان به حفاظت از محیط زیست در هنگام خرید و به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست است. قصد مصرف سبز عبارت است از احتمال و تمایل یک فرد برای دست یافتن به محصولاتی که با محیط زیست سازگارند. این منجر به رفتار مصرف سبز می‌گردد و می‌تواند تحت‌تأثیر سه عامل نگرش مصرف سبز، هنجارهای ذهنی در مورد مصرف سبز و کنترل رفتاری ادراک‌شده باشد.

مصرف سبز به مصرف محصولاتی بر می‌گردد که مراقب محیط زیست بوده و برای آن مفید باشند. قابل بازیافت و یا قابل حفاظت بوده و نسبت به دغدغه‌های زیست محیطی حساس و پاسخگو باشد. بنا به درخواست مشتری برای محصولات سبز که با استفاده از مواد خام دوستدار محیط زیست و فرایند تولید سبز، تهیه شده، شرکت‌ها به اجبار اهداف محیطی را با مدیریت استراتژیک طولانی مدت یکپارچه می‌کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مصرف سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۱۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله