پرسشنامه بانکداری جامع

دانلود پرسشنامه بانکداری جامع (فراگیر) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «مشتری‌مداری»،‌ «دانش و آگاهی»،‌ «عوامل فرایندی» و «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «عوامل قانونی»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری جامع

تعریف مفهومی: بانکداری جامع Comprehensive Banking رویکردی جهت تأمین مالی بیشتر و بلندمدت‌تر، به‌منظور افزایش سرعت رشد صنعت و خدمات پشتیبانی بانکی است. بانکداری فراگیر جهت ارائه خدمات به همه مشتریان باید یک پرتفوی گسترده و متنوع از خدمات را به بخش‌های مختلف ارائه دهد. ازاین‌رو لازم است که بانکداری خرد، شرکتی، تجاری و … را ایجاد کند. مفهوم بانکداری جامع برای نخستین بار توسک گرشنکرون در رابطه با نظریه عقب‌ماندگی نسبی و صنعتی شدن مطرح گردید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بانکداری جامع از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۵۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: ایزر و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۵۰ گویه بود. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. همچنین در ایران نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۵۴ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. برای سنجش روایی نیز از روش روایی محتوایی استفاده گردید.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله