پرسشنامه بازاریابی ارجاعی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ارجاعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: جنبه مشتری و جنبه سازمان

هشدار: این پرسشنامه باید بوسیله پژوهشگران هنجاریابی شود.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی ارجاعی

این پرسشنامه محقق‌ساخته است و در سایت پارس‌مدیر برای حل مشکل پژوهشگران طراحی شده است و باید اعتبارسنجی شود. پرسشنامه بازاریابی ارجاعی توسط فرجی و همکاران (۱۴۰۲) طراحی شد. این پرسشنامه در دو حالت تدویه شده است که هم می‌توان از افراد و هم از شرکت نظرسنجی کرد.

روایی و پایایی: آلفای کرونباخ پرسشنامه در یک پژوهش مقدماتی را به ترتیب ۰/۸۰۳ و ۸۶۶/۰ برآورد شد. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: بازاریابی ارجاعی یک فرایند سازمان یافته است که در آن به مشتریان پاداش می‌دهند تا نام‌ونشان تجاری شرکت را تبلیغ کنند. این روش براساس مفهوم ارزش ارجاع مشتری و ارزش حیات مشتری استوار است.. بازاریابی ارجاعی یا پشتیبانی از مشتری نوعی بازاریابی دهان‌‌به‌دهان است که مشتریان را ترغیب به خرید از برند می‌‌کند. افراد با استفاده از استراتژی‌‌های ریفرال مارکتینگ می‌‌توانند به‌‌جای نوشتن نظرات آنلاین یا پرکردن نظرسنجی‌های بازخورد، تجربیات خود را افراد دیگر به اشتراک بگذارند. بازاریابی ارجاعی با جذب ‌مشتریان راغب جدید برای صاحبان کسب‌وکارها، پایگاه مشتریان را به طرز چشمگیری گسترش می‌‌دهد و تجارت بازاریابان را به طور تصاعدی تقویت می‌‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی ارجاعی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله