این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب madm

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه تخصصی آن ارائه شده است.

روش ماباک MABAC

ماباک (MABAC)

روش ماباک MABAC یا تخمین مقایسه سطوح مبتنی بر بردار چندشاخصه یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه است که توسط پاموکار و سایرکویک ارائه شد.

روش EDAS

ایداس (EDAS)

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

روش مورا MOORA

مورا (MOORA)

مورا (MOORA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها است که شباهت بسیاری به روش ساده محاسبه میانگین موزون دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com