این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

دانلود فایل ورد پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش شخصی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر و نمره‌دهی

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

مدیریت دانش چابک

مدیریت دانش چابک

مدیریت دانش چابک (KMAgile) استفاده از رویکردهای دانش‌محور برای دستیابی به اهداف انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سازمانی به تغییرات محیطی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com