این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تولید پاک

پرسشنامه تولید پایدار

پرسشنامه تولید پایدار

دانلود پرسشنامه تولید پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه و ابعاد

اقتصاد دورانی

اقتصاد دورانی (چرخشی)

اقتصاد دورانی (Circular economy) یا چرخشی یک سیستم اقتصادی با هدف کاهش ضایعات و مصرف پیوسته منابع به صورتی بهینه و اثربخش است.

پرسشنامه تولید پاک

پرسشنامه تولید پاک

دانلود پرسشنامه تولید پاک (سبز) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

تولید پاک

تولید پاک (سبز)

تولید پاک عبارتست ازکاربرد مستمر یک استراتژی زیست‌محیطی تولید محصولات، به منظور افزایش بازدهی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com