این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تولید پاک

اقتصاد دورانی

اقتصاد دورانی

اقتصاد دورانی (چرخشی) Circular economy یک سیستم اقتصادی با هدف کاهش ضایعات و مصرف پیوسته منابع به صورتی بهینه و اثربخش است.

تولید پاک

پرسشنامه تولید پاک

دانلود پرسشنامه تولید پاک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه اب ابعاد و گویه های مشخص و استاندارد

تولید پاک

تولید پاک

تولید پاک عبارتست ازکاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات, به منظور افزایش بازدهی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com