نوشته‌های دارای برچسب ارزیابی عملکرد بانک

بازاریابی و بانکداری

پرسشنامه کیفیت خدمات بانک

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازن همراه با روایی و پایایی و به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com