این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش الکتره

تکنیک الکتره ELECTERE

الکتره (ELECTERE)

الکتره (ELECTERE) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم و استفاده از مصالحه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com