این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شاخص لاوشه

روایی محتوایی

روایی محتوایی : محاسبه CVR و CVI

روایی محتوایی (Content validity) نشان می‌دهد یک مقیاس یا پرسشنامه تا چه میزان همه جنبه‌های سازه موردنظر را مورد سنجش قرار می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com