این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کیفیت سود

پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود دارای ۱۵ گویه طیف لیکرت ۷ درجه به همراه روایی، پایایی آلفای کرونباخ ۰/۸۱۳ و منبع معتبر و استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com