این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آزمون توکی

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی مانند آزمون توکی و آزمون دانت برای تفسیر نتایج حاصل از تحلیل واریانس زمانیکه تفاوت میانگین گروه‌های مورد ارزیابی معنادار باشد استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com