آزمون های تعقیبی ANOVA

آشنایی با آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی Post-hoc روش‌های آماری هستند که برای تفسیر معناداری تفاوت میانگین طبقات در تحلیل واریانس استفاده می‌شوند. در واقع نتایج تحلیل واریانس نشان می‌دهد آیا اختلاف میانگین طبقات معنادار است یا خیر. اما این نتایج نشان نمی‌دهد کدام طبقات باهم تفاوت دارند. شماره زیادی از آزمون‌های تعقیبی وجود داند. برای نمونه می‌توان به آزمون توکی، شفه و تی دان اشاره کرد. در تحلیل واریانس برای مقایسه گروه‌ها در آزمون‌های تحلیل واریانس همچنین تحلیل واریانس نیز به شیوه‌های متعددی انجام می‌شود. تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس چند راهه، تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری یک عاملی و جند عاملی، تحلیل واریانس چند متغیری و … از این جمله هستند.

پرسش کلیدی آن است که از چه آزمون تعقیبی استفاده شود که مناسب پژوهش مورد مطالعه باشد؟ پاسخ این پرسش اغلب برای پژوهشگران روشن نیست. پژوهشگران نمی دانند که با توجه به اهداف پژوهشی شان از چه آزمون تعقیبی برای مقایسه پش تجربی گروه‌ها استفاده کنند. در این مقاله بر آزمون‌های تعقیبی آمده است. این آموزش به پژوهشگران کمک کند تا آزمون تعقیبی مناسب را در تحلیل آماری پژوهش انتخاب کنند.

آزمون HSD و آزمون LSD

آزمون HSD و LSD مشهورترین آزمون‌های تعقیبی در تحلیل واربانس هستند.

آزمون توکی HSD (honestly significant difference) به معنای تفاوت معنادار راستین است. این روش برای مقایسه دو به دو میانگین گروه‌ها استفاده می‌شود. آزمون توکی مقدار خطای کلی برای مجموعه مقایسه‌های دو به دو را کنترل می‌کند. این آزمون به طور متوسطی سخت گیر است و از طرفاغلب مولفان توصیه می‌شود.

آزمون توکی LSD (Least significant difference) به معنای حداقل تفاوت معنادار است. این آزمون برای مقایسه دو به دو میانگین گروه‌ها به کار می‌رود. آزمون LSD خیلی ساده گیر (most liberal) است (یعنی توان بالایی دارد و احتمال زیادی دارد که مرتکب خطای نوع یک شود). اغلب مولفان در استفاده از این آزمون احتیاط می‌کنند، اما هنوز تمایل برای استفاده از این آزمون توسط برخی دیگر وجود دارد.

آزمون توکی ب (Tukey s-b) حالت بیابینی از آزمون توکی و بونفرونی می‌باشد.

سایر آزمون‌های تعقیبی

آزمون بونفرونی (Bonferoni)

آزمون بونفرونی (به این آزمون همچنین آزمون دان نیز گفته می‌شود) برای مقایسه دو به دو میانگین‌ها به کار می‌رود. این روش به طور متوسطی (moderately) سخت گیر است. اگرچه این آزمون اغلب در ادبیات پژوهشی به کار می‌رود اما روشی است که با افزایش تعداد مقایسه‌ها تمایل بزرگتر نشان دادن تفاوت‌ها دارد.

آزمون سیداک (Sidak)

آزمون سیداک (گاهی اوقات نیز سیداک-بونفرونی گفته می‌شود) برای مقایسه‌های دو به دو به کار می‌رود و سخت گیر تر از آزمون بونفرونی است. این آزمون یک آزمون تعقیبی میانه روی (نه ساده گیر است و نه سخت گیر) است.۴٫ آزمون شفه (scheffe). آزمون شفه برای مقایسه دو به دو میانگین‌ها به کار می‌رود و خیلی سخت گیر (most conservative) است (یعنی توان آزمون پایین و احتمال کمی در ارتکاب به خطای نوع I دارد). آزمون شفه در زمانی که هدف سنجش فرضیات نظری نامعلوم باشد که نیاز به دقت است، پر کاربرد ترین آزمون تعقیبی خواهد بود.

آزمون نیومن کولز یا SNK (student-neuman-keuls)

این آزمون برای مقایسه‌های دو به دو به کار می‌رود. آزمون نیومن کولز آزمون میانه روی است اما تمایل به متورم شدن خطای نوع I را دارد و از طرف برخی مولفان توصیه نمی شود.

آزمون REGWF و REGWQ

این آزمون‌ها برای مقایسه‌های دو به دو به کار می‌روند. هر دو اینآزمون‌ها از طریق مولفانی که از آزمون نیومن کولز استفاده می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.

آزمون هاکبرگز-GT2 (Hochbergs GT2)

آزمون هاکبرگز-GT2 شبیه آزمون توکی است، امابه صورت ویژه برای آزمایش هایی طراحی شده است که اندازه نمونه در گروه‌ها نا برابر باشد.۹٫ آزمون گابریل (Gabriel). آزمون گابریل نسخه ی ساده گیرتر آزمون هاکبرگز-GT2 می‌باشد.

آزمون دانکن (Duncan)

آزمون دانکن (Duncan)

آزمون دانکن برای مقایسه‌های دو به دو به کار می‌رود (آزمون دانکن شبیه آزمون SNK، REGWF و REGWQ می‌باشد). این آزمون به طور متوسطی ساده گیر است اماخطای نوع یک را در قالب آزمایش، و نه با تعدیل در مقایسه ها، کنترل می‌کند.

آزمون والر-دانکن (Waller-Duncan)

این آزمون به پژوهشگر این اجازه را می‌دهد تا نسبت خطاینوع یک بر خطای نوع دو را در مقایسه‌ها دخالت دهد.

آزمون دانت (Dunnett)

زمانی که در پژوهش یک گروه کنترل وجود دارد و هدف مقایسه گروه  هایآزمایشی با گروه کنترل است. از آزمون دانت برای مقایسه دو به دو میانگین گروه‌ها با گروه کنترل استفادهمی شود.اما زمانی که واریانس متغیر وابسته در گروه‌ها برابر نباشد (تجانس واریانس‌ها برقرار نباشد) از آزمون هایتعقیبی زیر برای مقایسه‌ها بین گروهی استفاده می‌شود

آزمون تامبن- Tambane’s-T2) T2) :  از این آزمون برای مقایسه‌های دو به دو استفاده می‌شود و آزمونسخت‌گیری است.

آزمون دانت تی-سه T3 (Dunnett s T3) و آزمون دانت سی (Dunnett s C) : این آزمون‌ها بر پایه توزیع t-student،مقایسه‌ها را انجام می‌دهند و آزمون‌های میانه روی هستند.

آزمون گیمز-هول (Games-H0well)

این آزمون برای مقایسه‌های دو به دو به کار می‌رود و آزمونساده‌گیری است.

جمع‌بندی بحث آزمون‌های تعقیبی

آزمون  هایی که در بالا نام برده شدند برای مقایسه میانگین گروه‌ها به کار برده می‌شوند. یعنی زمانیکه بخواهیم چند گروه را از نظر یک متغیر مقایسه کنیم. به این نوع مقایسه ها، مقایسه‌های بین گروهیگفته می‌شود. اما زمانی که هدف مقایسه درون گروهی یک متغیر باشد یعنی بخواهیم چند آزمون تکراریکه از یک متغیر در یک گروه به دست آمده است را با هم مقایسه کنیم، دیگر نمی توان از این آزمون‌ها استفادهنمود. برای مقایسه میانگین‌های درون گروهی سه آزمون تعقیبی LSD، بونفرونی و سیداک تعدیل شده اند کهآن‌ها را اینگونه نام گذاری می‌کنند: LSD تعدیل یافته، بونفرونی تعدیل یافته و سیداک تعدیل یافته. این آزمون هایتعدیل یافته پایه‌ای شبیه به آزمون تعدیل نشده خودشان دارند.

منبع: آزمون‌های تعقیبی نوشته آرش حبیبی کتاب آموزش SPSS

3.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله