این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اثربخشی مدیران

پرسشنامه اثربخشی مدیران

پرسشنامه اثربخشی مدیران

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیران همراه با روایی، پایایی، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، منبع استاندارد با طیف لیکرت پنج درجه و شیوه تفسیر نتایج

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com