اثربخشی مدیران

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیران

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۲ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی میزان اثربخشی مدیران

3000 تومان – خرید