این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ارسته

تکنیک الکتره ELECTERE

الکتره (ELECTERE)

الکتره (ELECTERE) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم و استفاده از مصالحه است.

تکنیک ارسته ORESTE

ارسته (ORESTE)

ارسته (ORESTE) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه از رتبه‌بندی ترجیحی و میانگین بسون استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com