این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب الگوی اولویک

فرصت‌های کارآفرینی

فرصت‌های کارآفرینی

فرصت‌های کارآفرینی Entrepreneurial opportunities عبارتند از نیازهایی که هنوز توسط کسب‌وکارها ارضا نشده‌اند یا به طور کامل پاسخ داده نشده‌اند.

الگوی اولویک

الگوی اولویک

الگوی اولویک : تبدیل داده‌های مشتریان به نوآوری و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه براساس اهمیت و رضایت از شاخص‌های نوآوری سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com