این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازیکاری

پرسشنامه بازی پردازی

پرسشنامه بازی پردازی

دانلود پرسشنامه بازی پردازی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازی پردازی

بازی‌پردازی

بازی‌پردازی دانش استفاده از تفکر مبتنی بر طراحی بازی و استفاده از سازوکارهای بازی در بسترهای غیر از بازی برای ایجاد شادی و لذت کاربران است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com