این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تناسب سازمانی

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

دانلود پرسشنامه تناسب فرد و سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد با طیف لیکرت پنج درجه با ابعاد مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com