پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

دانلود پرسشنامه تناسب فرد و سازمان دارایی روایی و پایایی و منبع شناسی

  • مقیاس استاندارد اسکروگینس و مولکی دارای ۲ عامل و ۱۰ گویه
  • مقیاس استاندارد فارسی دارای ۵ عامل و ۱۵ گویه

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی دارد

ابعاد مقیاس نخست: «تناسب فرد-شغل» و «تناسب فرد-سازمان»

ابعاد مقیاس فارسی: تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد

تعریف مفهومی و عملیاتی تناسب فرد و سازمان

تعریف مفهومی تناسب فرد-سازمان: تناسب فرد  سازمان، نوعی سازگاری بین افراد و سازمان‌هایی است که در آن کار می‌کنند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع در بدو استخدام نیروهای جدید از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند عامل موفقیت‌های بعدی باشد. طی مرحله پیش از استخدام، پنداشت افراد نسبت به تناسب فرد سازمان است که میزان همخوانی بین ارزش‌های فرد جویای کار و ارزش‌های سازمان استخدام کننده جویندگان کار را تعیین می‌کند.

تعریف مفهومی تناسب فرد-شغل: تناسب شغلی عبارت است از سازگاری بین فرد و سازمان در کاری که انجام می‌دهد؛ به عبارت دیگر دانش، مهارت و توانایی‌های فرد همان دانش، مهارتها و توانایی‌هایی است که شغل فرد در سازمان به آن نیاز دارد. نظریه تناسب شغلی بر این فرض استوار است که الزامات شغلی فراوانی از این قابلیت برخوردارند که با ویژگی‌های شخصی و توانایی‌های فردی متناسب شود؛ در نتیجه با قبول سازگاری بین شخص و شغل او، رفتارها و نگرشهای فردی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی تناسب فرد-سازمان : در این مطالعه تناسب فرد و سازمان براساس چهار سازه تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد سنجیده می‌شود. همچنین ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه برای سنجش سازه‌ها در نظر گرفته شده است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

نظریه تناسب شغلی

توجه به نیروی انسانی یکی از عوامل مهم جهت تحقق اهداف سازمانی است. ایجاد تناسب میان ارزش‌های فرد و سازمان باعث افزایش کارآیی و اثربخشی در به کارگیری مهارت‌ها و قابلیت‌های افراد می‌شود. در ادبیات موضوع، به سازگاری میان خواسته‌ها و تمایلات فردی و سازمان، تناسب فرد – سازمان می‌گویند.

تئوری تناسب شغلی بر این فرض استوار است که الزامات شغلی فراوانی (مانند تنوع مهارت، هویت وظیفه، استقلال وظیفه، دانش شغلی، مهارت شغلی، توانایی شغلی و ده‌ها متغیر دیگر) وجود دارند که از این قابلیت برخوردارند که با ویژگی‌های شخصی مانند (سن، جنس، سطح تحصیلات، تأهل و تجرد، سابقه کار، دانش، مهارت و تواناییهای فردی متناسب گردد، در نتیجه با قبول سازگاری بین شخص و شغل او رفتارها و نگرش‌های فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دیوید تناسب شغلی را این گونه تعریف می‌کند: سازگاری بین فرد و سازمان در کاری که انجام می‌دهد، به عبارت دیگر دانش، مهارت وتوانایی‌های فرد همان دانش، مهارت‌ها و توانایی هایی است که شغل فرد درسازمان به آن نیاز دارد. دانشجویان عزیز پرسشنامه تناسب فرد-سازمان را جدی بگیرید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله