پرسشنامه دلبستگی شغلی

دانلود مجموعه پرسشنامه دلبستگی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • مقیاس دلبستگی شغلی شافلی: سه بعدی با ۱۷ گویه
  • پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک: دارای ۲۰ گویه
  • پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کارملی: دارای ۲۰ گویه

شیوه تفسیر: دارد

نوع مقیاس: طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دلبستگی شغلی

دلبستگی شغلی ترجمه فارسی Work Engagement است که در فارسی با عنوان تعلق خاطر کاری نیز شناخته می‌شود. پرسشنامه تعلق خاطر کاری و پرسشنامه درگیری شغلی نیز معادل همین پرسشنامه محسوب می‌شوند. بنابراین توجه داشته باشید تفاوت در ترجمه این مفهوم شما را به اشتباه نیندازد.

مقوله دلبستگی شغلی یک حالت شخصی عالی برای سازمان تلقی می‌شود و ممکن است بیشتر در مورد چگونگی ارتباط افراد با شغل جاریشان باشد تا در مورد روابطشان با سرپرستان. دلبستگی شغلی را به عنوان درونی کردن ارزش خوبی و اهمیت کار در ارزش‌های شخص تعریف کرده اند. دلبستگی به کار اشاره دارد به توصیفی از شغل فعلی فرد و گرایش دارد تابعی از آن مقداری باشد که شغل می‌تواند نیازهای کنونی فرد را ارضا کند. این مفهوم به  همانندسازی روانشناختی با شغل یا به درجه‌ای که بر حسب آن شغل مرکز هویت شخص می‌شود اشاره دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش دلبستگی شغلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله