پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

منبع : استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

عنوان اصلی: Utrecht Work Engagement Scale

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

اصطلاح تعلق خاطر کاری از دهه ۱۹۹۰ به شکل گسترده‌ای توسط پژوهشگران مختلف در موضوعاتی چون مدیریت و بازرگانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. تعلق سازمانی را «درگیر شدن خود به خودی کارکنان در ایفای نقش» و «سرمایه گذاری فکری و عملیاتی مشهود کارکنان در انجام وظیفه» تعریف کرده اند.

تعلق خاطر کارمندان به منزله یک احساس کلی تعریف کرد که کارکنان هنگامی که عمیقاً در فعالیت‌های سازمانی درگیر شده باشند آن را تجربه می‌کنند. تمایل شخصی کارکنان یک سازمان به انجام وظایف. در این حالت افراد در حین اجرای وظایف به شکل فیزیکی، ادراکی و احساسی خود را در اختیار انجام وظایف قرار می‌دهند.

تعلق خاطر را بعنوان یک رابطه دو طرفه بین کارمند و کارفرما معرفی می‌کنند. حالتی از درگیری روحی و فکری که باعث می‌شود کارمندان وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. بعقیده وی، فرایند تعلق خاطر دارای سه نشانه است:

صحبت‌های مثبت یک کارمند با همکاران و تمامی افراد مرتبط با سازمان.

جهت‌گیری فرد طوری که خود را عضوی از سازمان بداند.

تلاش مضاعف کارمند برای دستیابی سازمان به اهداف سازمانی از پیش تعیین شده.

از این پرسشنامه در زبان فارسی با عنوان پرسشنامه دلبستگی شغلی نیز یاد شده است و تفاوتی با تعلق خاطر شغلی ندارد.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله