این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توزیع نرمال

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot)

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot)

نمودار چندک-چندک (Q-Q Plot) یک نمودار احتمال است که امکان مقایسه دو توزیع احتمال را به شیوه‌ای گرافیکی و ترسیمی فراهم می‌کند.

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای (Binomial) یک آزمون ناپارامتریک است که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com