این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری زهرآگین

پرسشنامه رهبری زهرآگین

پرسشنامه رهبری زهرآگین

دانلود پرسشنامه رهبری زهرآگین دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد: مقیاس پنج بعدی اشمیت و مقیاس هشت سوالی ادوارد لیت با طیف لیکرت

رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین ترکیبی از نگرش‌ها، انگیزه‌ها و رفتارهای خودخواهانه رهبران سازمانی است که اثر معکوس بر عمکلرد افراد و سازمان دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com