پرسشنامه رهبری زهرآگین

دانلود پرسشنامه رهبری زهرآگین دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه رهبری زهرآگین اشمیت

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: سرپرستی توهین‌آمیز، رفتار جاه‌طلبانه، خودشیفتگی، خودکامگی، غیرقابل پیش‌بینی بودن

پرسشنامه رهبری زهرآگین ادواردلیت

تعداد سوالات: ۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تک بعدی

تعریف مفهومی پرسشنامه رهبری زهرآگین

رهبری زهرآگین سبکی از رهبری است که در آن رهبر با توجه به رفتار منفی و ویژگی‌های فردی مخربی که دارد، آسیب طولانی مدت و جدی به طور مستقیم به پیروان خود و به طور غیر مستقیم به سازمان تحمیل می‌کند. این اصطلاح نخستین بار در یک دسته بندی سه گانه از رهبری توسط مارسیا لین ارائه شد. از نظر وی رهبران یا مناسب و قابل اعتمادند؛ یا سمی یا بین این دو. تعاریف مختلفی از رهبری زهرآگین به زعم صاحب نظران وجود دارد.

رهبری زهرآگین Toxic leadership یک سبک رهبری است که در آن رفتارهایی نظام‌مند و تکرار شونده از سوی رهبر، کارفرما یا سرپرست بروز کرده و منافع مشروع سازمان را از طریق ایجاد مانع در دست یابی به اهداف، انجام وظایف، تحلیل منابع با کاهش اثربخشی، انگیزش نیروی انسانی و رضایت کارکنان، مورد تهدید قرار می‌دهد. سمیت در سازمان ناشی از عوامل سمی در درون سازمان از جمله رهبران و مدیران سمی است. در واقع، سمیت در سازمان اغلب از باال به پایین است. هر چه فرد زهرآگین در رده سازمانی باالتری قرار داشته باشد، درد بیشتری به سازمان تحمیل میکند. افراد بیشتری نیز مانند او رفتار می‌کنند.

تعریف عملیاتی: به منظور بررسی رهبری سمّی می‌توان از مقیاسی که توسط اشمیت (۲۰۰۸) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و ۵ بعد سرپرستی توهین آمیز (سوالات ۱ تا ۷)، رهبری خودکامه (سوالات ۸ تا ۱۳)، خودشیفتگی (سوالات ۱۴ تا ۱۸)، جاه طلبی (سوالات ۱۹ تا ۲۳)، غیر قابل پیش‌بینی بودن (سوالات ۲۴ تا ۲۸). همچنین می‌توان از مقیاس ادوارد لیت نیز استفاده کرد که ساده و تک‌بعدی است.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله