این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش CRITIC

روش CRITIC

روش CRITIC

روش CRITIC کریتیک یک روش وزن دهی به معیارها براساس همبستگی و انحراف معیار داده‌های ماتریس تصمیم است و برای وزن نهایی باروش نرمال سازی خطی تعیین می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com