این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سینرژی

سینرژی سازمانی

سینرژی سازمانی (هم‌افزایی)

سینرژی سازمانی (Synergy) تعامل و همکاری میان اعضای سازمان به گونه‌ای است که بازدهی نهایی بیش از جمع جبری بازده تک تک اعضای سازمان می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com