این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شاپیرو-ویلک

آزمون کوموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-smirnov) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی توزیع داده‌ها استفاده می‌شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها در SPSS برای مطمئن شدن از نرمال بودن توزیع داده‌های گردآوری شده برای انجام آزمون‌های پارامتریک استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com