این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای هشت بعد و ضریب آلفای کرونباخ

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com