پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۹۵ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

ابعاد: توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلامت فکری، رویاپردازی، عمل گرایی و چالش طلبی

3000 تومان – خرید