این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرهنگ دیجیتال

پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

دانلود پرسشنامه فرهنگ دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

فرهنگ دیجیتال

فرهنگ دیجیتال

فرهنگ دیجیتال (Digital culture) اشاره به محیط کاری دارد که تحت تاثیر ابزارها و فناوری‌های دیجیتالی شکل گرفته و انسجام دوباره یافته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com