پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

دانلود پرسشنامه فرهنگ دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه (تک بعدی)

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه محقق‌ساخته فرهنگ دیجیتال شامل ۸ گویه

تعریف مفهوم و عملیاتی پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

تعریف مفهومی: فرهنگ دیجیتال (Digital Culture) پدیده نو ظهور و فراگیری است که جایگزین فرهنگ سنتی شده است. مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، آداب و رسوم و نماینده افکار عمومی در فضای نوین ارتباطی می‌باشد. فرهنگ دیجیتال مستلزم نگرش‌ها و مشخصه‌های رفتاری یک گروه خاص اجتماعی در یک محیط دیجیتالی است که می‌توان جامعه‌ای مبتنی بر تکنولوژی و شاهراه شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین باشند. ایجاد یک فرهنگ دیجیتال، کاری بس بزرگ و نیازمند صبر، مداومت و تلاش بسیار است. برای ایجاد یک فرهنگ دیجیتال، سازمان‌ها نیازمند ترکیب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا، برای افزایش تعامل و توانمندی کارکنان هستند که به آن‌ها برای تغییر فرهنگ با کمک یکدیگر، انگیزه ببخشد.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه شامل ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. یک نمونه پرسشنامه محقق‌ساخته با ۸ گویه نیز در پیوست وجود دارد که باید اعتبار سنجی شود. به زعم تیم کارشناسی پارس‌مدیر این پرسشنامه برای سنجش فرهنگ دیجیتال سازمان از غنای بیشتری برخوردار است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. بنابراین بهتر است از پرسشنامه فرهنگ دیجیتال در پژوهش خود استفاده کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله