پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال

دانلود پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل فنی، عوامل مدیریتی و عوامل ارزش‌آفرینی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزش‌آفرینی دیجیتال

تعریف مفهومی: ارزش‌آفرینی دیجیتال (Digital Value Creation) ایجاد مزایایی بیشتر نسبت به هزینه‌های انجام شده با بکارگیری توانمندی‌های دیجیتالی در سازمان است. ارزش‌آفرینی دیجیتال را می‌توان به عنوان هر نسل از محصولات و خدمات مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال که منجر به کالاها و خدماتی با کیفیت ذاتی می‌شود که ارزشی مطلوب را تشکیل می‌دهد، تعریف کرد. «ارزش آفرینی دیجیتال» در معنای وسیع، هر تولیدی است که مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال باشد که بتواند در شرایط کمیابی به رفع نیازهای انسان کمک کند.

  • عوامل فنی
  • عوامل مدیریتی
  • عوامل ارزش‌آفرینی

تعریف عملیاتی: برای سنجش ارزش‌آفرینی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله