پرسشنامه دانشگاه دیجیتال

دانلود پرسشنامه دانشگاه دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: پارس‌مدیر

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: ارزیابی میزان دیجیتالی بودن دانشگاه‌ها

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه و تک‌بعدی

تذکر: این پرسشنامه توسط تیم تخصصی پارس‌مدیر تهیه شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دانشگاه دیجیتال

تعریف مفهومی: دانشگاه دیجیتال، تحولی در نظام آموزش عالی است که با استفاده از ابزارها و خدمات دیجیتالی شیوه آموزش، منابع آموزشی و تعریف استاد و دانشجو را از اساس دستخوش تغییر کرده است. به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها ناگزیر از حرکت به سوی این نظام جدید آموزشی هستند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش دانشگاه دیجیتال از ابزار پرسشنامه شامل ۱۳ گویه استفاده شد. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی:‌ برای سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه در اختیار ۳۰ نفر از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. سپس با محاسبه نسبت روایی محتوایی اقدام به سنجش اعتبار پرسشنامه گردید. از آنجا که میزان CVR در تمامی موارد از ۳۳/۰ بزرگتر است بنابراین روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.  برای سنجش پایایی ۳۰ پرسشنامه در میان اساتید دانشگاهی توزیع گردید. آلفای کرونباخ  ۸۶۶/۰ محاسبه شد که از ۷/۰ بزرگتر است بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج پرسشنامه دانشگاه دیجیتال استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله