پرسشنامه ارتباطات دیجیتال

دانلود پرسشنامه ارتباطات دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: این مقیاس تک‌بعدی است و خرده مقیاس ندارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارتباطات دیجیتال

تعریف مفهومی: ارتباطات دیجیتال اشاره به استفاده از ابزارهای دیجیتالی دارد که به دو یا چند نفر اجازه می‌دهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اینها می‌توانند ارتباط نوشتاری، شفاهی، دیداری یا شنیداری باشند. چند نمونه از این موارد عبارتند از: مکالمه متنی با شخصی از طریق تلفن همراه.

روابط دیجیتالی شامل انتقال و دریافت داده‌ها از طریق دستگاه‌ها و شبکه‌های الکترونیکی است. ارتباطات دیجیتال تعامل بی‌درنگ، پیام‌رسانی فوری، ویدئو کنفرانس و اشتراک‌گذاری محتوای چندرسانه‌ای را در فواصل بسیار زیاد امکان‌پذیر می‌سازد. همه افراد در زندگی روزمره خود از ابزارهای دیجیتالی برای برقراری روابط دوستانه، خانوادگی یا کاری استفاده می‌کنند. در این مقاله کوشش بر آن است تا ارتباطات دیجیتال با نگاهی مدیریتی بررسی شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ارتباطات دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱ سازه اصلی و ۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

حدپایین نمرات ۹ و حد بالای نمرات ۴۵ است. اگر نمره بین ۹ تا ۲۷ بدست آید نشانه ضعف سازمان در ارتباطات دیجیتال است. نمره بین ۲۷ تا ۳۶ متوسط است و اگر نمره‌ای بین ۳۶ تا ۴۵ کسب شود نشان می‌دهد سازمان ارتباطات دیجیتال قدرتمندی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله