این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل اچیو

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو (ACHIEVE) مقیاسی استانداد است که برای ارزیابی عملکرد و بهبود بهره‌وری سازمانی به وسیله هرسی و گلداسمیت ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com